در حال بارگذاری ...

لیست محصولات

ردیف نام محصول سایز عکس قیمت امکانات
1

سیم مفتولی (NYY)

185 Card image
نامشخص
2

سیم مفتولی (NYY)

150 Card image
نامشخص
3

سیم مفتولی (NYY)

120 Card image
نامشخص
4

سیم مفتولی (NYY)

95 Card image
نامشخص
5

سیم مفتولی (NYY)

70 Card image
نامشخص
6

سیم مفتولی (NYY)

50 Card image
نامشخص
7

سیم مفتولی (NYY)

35 Card image
نامشخص
8

سیم مفتولی (NYY)

25 Card image
نامشخص
9

سیم مفتولی (NYY)

16 Card image
نامشخص
10

سیم مفتولی (NYY)

10 Card image
نامشخص
11

سیم مفتولی (NYY)

6 Card image
نامشخص
12

سیم مفتولی (NYY)

4 Card image
نامشخص
13

سیم مفتولی (NYY)

2.5 Card image
نامشخص
14

سیم مفتولی (NYY)

1.5 Card image
نامشخص
15

سیم مفتولی (NYY)

1 Card image
نامشخص
16

سیم مفتولی (NYY)

0.75 Card image
نامشخص
17

سیم مفتولی (NYY)

0.5 Card image
نامشخص
18

کابل افشان (NYAF-J)

300*1 Card image
نامشخص
19

کابل افشان (NYAF-J)

240*1 Card image
نامشخص
20

کابل افشان (NYAF-J)

185*1 Card image
نامشخص
21

کابل افشان (NYAF-J)

150*1 Card image
نامشخص
22

کابل افشان (NYAF-J)

120*1 Card image
نامشخص
23

کابل افشان (NYAF-J)

95*1 Card image
نامشخص
24

کابل افشان (NYAF-J)

70*1 Card image
نامشخص
25

کابل افشان (NYAF-J)

50*1 Card image
نامشخص
26

کابل افشان (NYAF-J)

35*1 Card image
نامشخص
27

کابل افشان (NYAF-J)

25*1 Card image
نامشخص
28

کابل افشان (NYAF-J)

16*1 Card image
نامشخص
29

کابل افشان (NYMHY)

150+70*3 Card image
نامشخص
30

کابل افشان (NYMHY)

120+70*3 Card image
نامشخص
31

کابل افشان (NYMHY)

95+50*3 Card image
نامشخص
32

کابل افشان (NYMHY)

70+35*3 Card image
نامشخص
33

کابل افشان (NYMHY)

50+25*3 Card image
نامشخص
34

کابل افشان (NYMHY)

35+16*3 Card image
نامشخص
35

کابل افشان (NYMHY)

25+16*3 Card image
نامشخص
36

کابل افشان (NYMHY)

25*5 Card image
نامشخص
37

کابل افشان (NYMHY)

16*5 Card image
نامشخص
38

کابل افشان (NYMHY)

10*5 Card image
نامشخص
39

کابل افشان (NYMHY)

6*5 Card image
نامشخص
40

کابل افشان (NYMHY)

4*5 Card image
نامشخص
41

کابل افشان (NYMHY)

2.5*5 Card image
نامشخص
42

کابل افشان (NYMHY)

1.5*5 Card image
نامشخص
43

کابل افشان (NYMHY)

1*5 Card image
نامشخص
44

کابل افشان (NYMHY)

0.75*5 Card image
نامشخص
45

کابل افشان (NYMHY)

0.5*5 Card image
نامشخص
46

کابل افشان (NYMHY)

35*4 Card image
نامشخص
47

کابل افشان (NYMHY)

25*4 Card image
نامشخص
48

کابل افشان (NYMHY)

16*4 Card image
نامشخص
49

کابل افشان (NYMHY)

10*4 Card image
نامشخص
50

کابل افشان (NYMHY)

6*4 Card image
نامشخص
51

کابل افشان (NYMHY)

4*4 Card image
نامشخص
52

کابل افشان (NYMHY)

2.5*4 Card image
نامشخص
53

کابل افشان (NYMHY)

1.5*4 Card image
نامشخص
54

کابل افشان (NYMHY)

1*4 Card image
نامشخص
55

کابل افشان (NYMHY)

0.75*4 Card image
نامشخص
56

کابل افشان (NYMHY)

0.5*4 Card image
نامشخص
57

کابل افشان (NYMHY)

35*3 Card image
نامشخص
58

کابل افشان (NYMHY)

25*3 Card image
نامشخص
59

کابل افشان (NYMHY)

16*3 Card image
نامشخص
60

کابل افشان (NYMHY)

10*3 Card image
نامشخص
61

کابل افشان (NYMHY)

6*3 Card image
نامشخص
62

کابل افشان (NYMHY)

4*3 Card image
نامشخص
63

کابل افشان (NYMHY)

2.5*3 Card image
نامشخص
64

کابل افشان (NYMHY)

1.5*3 Card image
نامشخص
65

کابل افشان (NYMHY)

1*3 Card image
نامشخص
66

کابل افشان (NYMHY)

0.75*3 Card image
نامشخص
67

کابل افشان (NYMHY)

0.5*3 Card image
نامشخص
68

کابل افشان (NYMHY)

35*2 Card image
نامشخص
69

کابل افشان (NYMHY)

25*2 Card image
نامشخص
70

کابل افشان (NYMHY)

16*2 Card image
نامشخص
71

کابل افشان (NYMHY)

10*2 Card image
نامشخص
72

کابل افشان (NYMHY)

6*2 Card image
نامشخص
73

کابل افشان (NYMHY)

4*2 Card image
نامشخص
74

کابل افشان (NYMHY)

2.5*2 Card image
نامشخص
75

کابل افشان (NYMHY)

1.5*2 Card image
نامشخص
76

کابل افشان (NYMHY)

1*2 Card image
نامشخص
77

کابل افشان (NYMHY)

0.75*2 Card image
نامشخص
78

کابل افشان (NYMHY)

0.5*2 Card image
نامشخص
79

سیم افشان (NYAF)

240 Card image
نامشخص
80

سیم افشان (NYAF)

185 Card image
نامشخص
81

سیم افشان (NYAF)

150 Card image
نامشخص
82

سیم افشان (NYAF)

120 Card image
نامشخص
83

سیم افشان (NYAF)

95 Card image
نامشخص
84

سیم افشان (NYAF)

70 Card image
نامشخص
85

سیم افشان (NYAF)

50 Card image
نامشخص
86

سیم افشان (NYAF)

35 Card image
نامشخص
87

سیم افشان (NYAF)

16 Card image
نامشخص
88

سیم افشان (NYAF)

10 Card image
نامشخص
89

سیم افشان (NYAF)

6 Card image
نامشخص
90

سیم افشان (NYAF)

4 Card image
نامشخص
91

سیم افشان (NYAF)

2.5 Card image
نامشخص
92

سیم افشان (NYAF)

1.5 Card image
نامشخص
93

سیم افشان (NYAF)

1 Card image
نامشخص
94

سیم افشان (NYAF)

0.75 Card image
نامشخص
95

سیم افشان (NYAF)

0.5 Card image
نامشخص

سیم و کابل فروزان


آدرس دفتر مرکزی:
تهران،خیابان ولیعصر، روبه روی پارک ساعی، برج نگین ساعی، طبقه 11، واحد 1103
تلفن: 88714590 21 98+
فکس: 87725634 21 98+
پست الکترونیک : Forouzan_cable@yahoo.com

با ما در ارتباط باشید


ارسال پیام

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت محفوظ و متعلق به صنایع سیم و کابل فروزانمی باشد

طراحی و توسعه وب فرخ مهر